Biuro Turystyczne
Happy Tour, Bielsko-Biała
 

Siedziba i Biuro Obsługi Klienta:

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Piekarska 50
Tel/Fax. 33 814 66 66

Biuro Turystyczne Happy Tour - Warunki uczestnictwa

 

 

„TURNUS REHABILITACYJNY” ORGANIZOWANYCH PRZEZ:
BIURO TURYSTYCZNE „HAPPY TOUR” MAREK HAJDUŁA
43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Śląskiego
Nr 508 na organizowanie imprez turystycznych.

 

1. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Biurem Turystycznym „Happy Tour” o udział w turnusie rehabilitacyjnym, następuje w momencie podpisania „Umowy - Skierowania o świadczenie Usług Turystycznych” przez uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu oraz przedstawiciela Biura Turystycznego „Happy Tour”.

2. B.T. „Happy Tour” zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi i opiekunowi świadczeń ujętych w folderach reklamowych i na stronie internetowej B.T Happy Tour pod adresem: www.happytour.pl

3. B.T. Happy Tour” nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji świadczeń lub opóźnień powstałych
na skutek działania siły wyższej (warunki atmosferyczne, strajki, blokady dróg itp.)                            

4. Osoba do lat 18 może uczestniczyć w turnusie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. Przy podpisywaniu Umowy-Skierowania, Uczestnik i Opiekun wpłacają minimum po 200 zł. zadatku od osoby. Dopłatę do pełnej kwoty Uczestnik i Opiekun zobowiązuje się uiścić najpóźniej do 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. Wpłaty można dokonywać przelewem bankowym lub przelewem pocztowym na konto B.T. „Happy Tour”.

6.W przypadku odwołania turnusu B.T. „Happy Tour” zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Uczestnika i Opiekuna o tym fakcie na piśmie i zaproponowania im świadczenia zastępczego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia, Uczestnik i Opiekun jest zobowiązany w terminie do trzech dni powiadomić B. T. „Happy Tour” o podjęciu świadczenia zastępczego lub rezygnacji. Odwołanie imprezy z powodu nie zebrania wymaganego minimum 30 osób może nastąpić najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego turnusu. 

7.W przypadkach szczególnych (wzrost opłat urzędowych, zmiana podatków itp.) B.T „ Happy Tour” ma prawo do zmiany ceny lub programu turnusu i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Uczestnika i Opiekuna. Uczestnik i Opiekun po otrzymaniu informacji o zmianie warunków, zobowiązany jest do 3 dni powiadomić B.T. „Happy Tour” o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków. 

8.Uczestnik powyżej 18 roku życia i Opiekun odpowiadają za szkody wyrządzone z winy własnej. Opiekun odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie nad którymi sprawuje opiekę. Straty powstałe z tego tytułu Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest pokryć na miejscu wyrządzenia szkody.

9.W trakcie trwania turnusu, Uczestnik i Opiekun jest zobowiązany do przestrzegania poleceń Kierownika Turnusu.

10.W razie rezygnacji lub przerwania uczestnictwa z przyczyn niezależnych od B.T. „Happy Tour” wpłata własna nie podlega zwrotowi.

 

11. Uczestnik może przenieść na inną osobę uprawnienia związane z pobytem na turnusie, jeśli osoba ta przyjmie wynikające z tej umowy obowiązki pod warunkiem, że przeniesienie praw nastąpi najpóźniej w przeddzień wyjazdu. Zgłoszenie to musi nastąpić w formie powiadomienia telefonicznego lub w formie pisemnej.  Przeniesienie tych uprawnień nie dotyczy osób korzystających z dofinansowania z PFRON.                                      


12. Reklamacje powinny być zgłoszone kierownikowi turnusu niezwłocznie po wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości, a następnie w formie pisemnej na adres biura w terminie do 14 dni od daty zakończenia turnusu.

13. B.T.” Happy Tour” zwraca całkowitą wpłatę własną w przypadkach: odwołania turnusu lub rezygnacji Uczestnika i  Opiekuna ze świadczenia zastępczego (odrzucenia przez Uczestnika i Opiekuna nowych warunków umowy-skierowania z powodu zmiany ceny, terminu itd.).

14. Strony będą dążyć do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał właściwy Sąd.

15. W sprawach nie uregulowanych „Warunkami Uczestnictwa” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

 

 

„WCZASY ZDROWOTNE” ORGANIZOWANYCH PRZEZ:
BIURO TURYSTYCZNE „HAPPY TOUR” MAREK HAJDUŁA
43-300 Bielsko – Biała ul. Piekarska 50,
 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Śląskiego
Nr 508 na organizowanie imprez turystycznych.

 

1. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Biurem Turystycznym „Happy Tour” o udział w turnusie wczasów zdrowotnych, następuje w momencie podpisania „Umowy-Skierowania o świadczenie Usług Turystycznych” przez uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu oraz przedstawiciela Biura Turystycznego „Happy Tour”.

2. B.T. „Happy Tour” zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi i opiekunowi świadczeń ujętych w folderach reklamowych i na stronie internetowej B.T Happy Tour pod adresem: www.happytour.pl

3. B.T. Happy Tour” nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji świadczeń lub opóźnień powstałych na skutek działania siły wyższej (warunki atmosferyczne, strajki, blokady dróg itp.)                            

4. Osoba do lat 18 może uczestniczyć w turnusie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. Przy podpisywaniu Umowy-Skierowania, Uczestnik i Opiekun wpłacają minimum po 200 zł. zadatku od osoby. Dopłatę do pełnej kwoty Uczestnik i Opiekun zobowiązuje się uiścić najpóźniej do 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. Wpłaty można dokonywać przelewem bankowym lub przelewem pocztowym na konto B.T. „Happy Tour”.

6. W przypadku odwołania turnusu B.T. „Happy Tour” zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Uczestnika i Opiekuna o tym fakcie na piśmie i zaproponowania im świadczenia zastępczego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia, Uczestnik i Opiekun jest zobowiązany w terminie do trzech dni powiadomić B. T. „Happy Tour” o podjęciu świadczenia zastępczego lub rezygnacji. Odwołanie imprezy z powodu nie zebrania wymaganego minimum 30 osób może nastąpić najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego turnusu. 

7. W przypadkach szczególnych (wzrost opłat urzędowych, zmiana podatków itp.) B.T „ Happy Tour” ma prawo do zmiany ceny lub programu turnusu i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Uczestnika i Opiekuna. Uczestnik i Opiekun po otrzymaniu informacji o zmianie warunków, zobowiązany jest do 3 dni powiadomić B.T. „Happy Tour” o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków. 

8. Uczestnik powyżej 18 roku życia i Opiekun odpowiadają za szkody wyrządzone z winy własnej. Opiekun odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie nad którymi sprawuje opiekę. Straty powstałe z tego tytułu Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest pokryć na miejscu wyrządzenia szkody.

9. W trakcie trwania turnusu, Uczestnik i Opiekun jest zobowiązany do przestrzegania poleceń Kierownika Turnusu.

10. W razie rezygnacji lub przerwania uczestnictwa z przyczyn niezależnych od B.T. „Happy Tour” wpłata własna nie podlega zwrotowi.

 

11. Uczestnik może przenieść na inną osobę uprawnienia związane z pobytem na turnusie, jeśli osoba ta przyjmie wynikające z tej umowy obowiązki pod warunkiem, że przeniesienie praw nastąpi najpóźniej w przeddzień wyjazdu. Zgłoszenie to musi nastąpić w formie powiadomienia telefonicznego lub w formie pisemnej.                                                               


12. Reklamacje powinny być zgłoszone kierownikowi turnusu niezwłocznie po wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości, a następnie w formie pisemnej na adres biura w terminie do 14 dni od daty zakończenia turnusu.

13. B.T.” Happy Tour” zwraca całkowitą wpłatę własną w przypadkach: odwołania turnusu lub rezygnacji Uczestnika i Opiekuna ze świadczenia zastępczego (odrzucenia przez Uczestnika i Opiekuna nowych warunków umowy-skierowania z powodu zmiany ceny, terminu itd.).

14. Strony będą dążyć do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał właściwy Sąd.

15. W sprawach nie uregulowanych „Warunkami Uczestnictwa” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

 

 

„WCZASY” ORGANIZOWANYCH PRZEZ:
BIURO TURYSTYCZNE „HAPPY TOUR” MAREK HAJDUŁA
43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50,
 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Śląskiego
Nr 508 na organizowanie imprez turystycznych.
 

1.Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Biurem Turystycznym „Happy Tour” o udział w turnusie wczasowym, następuje w momencie podpisania „Umowy-Skierowania o świadczenie Usług Turystycznych” przez uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu oraz przedstawiciela Biura Turystycznego „Happy Tour”.

2. B.T. „Happy Tour” zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi świadczeń ujętych w folderach reklamowych i na stronie internetowej B.T Happy Tour pod adresem: www.happytour.pl

3. B.T. Happy Tour” nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji świadczeń i opóźnienia powstałe
na skutek działania siły wyższej (warunki atmosferyczne, strajki, blokady dróg itp.)                           

4. Osoba do lat 18 może uczestniczyć w turnusie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. Przy podpisywaniu Umowy-Skierowania, Uczestnik wpłaca minimum po 200 zł. zadatku od osoby. Dopłatę do pełnej kwoty Uczestnik zobowiązuje się uiścić najpóźniej do 30 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. Wpłaty można dokonywać przelewem bankowym lub przelewem pocztowym na konto B.T. „Happy Tour”.

6. W przypadku odwołania turnusu B.T. „Happy Tour” zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Uczestnika o tym fakcie na piśmie i zaproponowania świadczenia zastępczego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia, Uczestnik jest zobowiązany w terminie do trzech dni powiadomić B. T. „Happy Tour” o podjęciu świadczenia zastępczego lub rezygnacji. Odwołanie imprezy z powodu nie zebrania wymaganego minimum 30 osób może nastąpić najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego turnusu.

7. W przypadkach szczególnych (wzrost opłat urzędowych, zmiana podatków itp.) B.T „ Happy Tour” ma prawo do zmiany ceny lub programu turnusu i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Uczestnika. Uczestnik po otrzymaniu informacji o zmianie warunków, zobowiązany jest do 3 dni powiadomić B.T. „Happy Tour” o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków.

8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy i przez osoby małoletnie nad którymi sprawuje opiekę. Straty powstałe z tego tytułu Uczestnik zobowiązany jest pokryć na miejscu wyrządzenia szkody.

9. W razie rezygnacji lub przerwania uczestnictwa z przyczyn niezależnych od B.T. „Happy Tour” wpłata własna nie podlega zwrotowi.

 

10. Uczestnik może przenieść na inną osobę uprawnienia związane z pobytem na turnusie, jeśli osoba ta przyjmie wynikające z tej umowy obowiązki pod warunkiem, że przeniesienie praw nastąpi najpóźniej w przeddzień wyjazdu. Zgłoszenie to musi nastąpić w formie powiadomienia telefonicznego lub w formie pisemnej.                                                              


11. Reklamacje powinny być zgłoszone telefonicznie do biura niezwłocznie po wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości, a następnie w formie pisemnej na adres biura w terminie do 14 dni od daty zakończenia turnusu.

12. B.T.” Happy Tour” zwraca całkowitą wpłatę własną w przypadkach: odwołania turnusu lub rezygnacji Uczestnika ze świadczenia zastępczego (odrzucenia przez Uczestnika nowych warunków umowy-skierowania z powodu zmiany ceny, terminu itd.).

13. Strony będą dążyć do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał właściwy Sąd.

14. W sprawach nie uregulowanych „Warunkami Uczestnictwa” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

 

W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH DLA DZIECII MŁODZIEŻY
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE „HAPPY TOUR”
43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. PIEKARSKA 50

 

1. Zasady ogólne
1.1. Biuro Turystyczne „Happy Tour” jako organizator turystyki stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku.
1.2. Przedstawione poniżej warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży dotyczą uczestnictwa w koloniach, obozach i zimowiskach.
1.3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w imprezie za zgodą i na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Zawarcie umowy
2.1. Stronami umowy są B. T. „Happy Tour” oraz Uczestnik imprezy turystycznej.
2.2. Umowa - Zgłoszenie zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez Uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej przez jednego rodzica lub opiekuna prawnego oraz pracownika B. T. „Happy Tour" lub przedstawiciela biura podróżysprzedającego imprezę. Podpisując Umowę - Zgłoszenie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w imprezach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez B. T. „Happy Tour” i je akceptuje.
2.3. Po podpisaniu Umowy - Zgłoszenia Uczestnik do 3 dni zobowiązany jest zapłacić zadatek w wysokości 10% ceny imprezy. Zadatek winien być dokonany przelewem na rachunek bankowy B. T. „Happy Tour” w Banku Millennium nr konta: 02 1160 2202 0000 0000 3641 8157 lub rachunek bankowy przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę.


2.4. Zapłata reszty należności musi nastąpić najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy,  w przeciwnym razie B. T. „Happy Tour” ma prawo odstąpić od realizacji umowy potrącając należność jak przy rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2.5. Po sprzedaniu wszystkich miejsc z danego rodzaju imprezy, B.T. „Happy Tour” może przyjmować dalsze zgłoszenia zainteresowanych uczestników na listę rezerwową. Udział tych osób w imprezie może nastąpić tylko w przypadku potwierdzenia rezerwacji przez B. T. „Happy Tour”. Warunkiem przyjęcia na listę rezerwową jest wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny danej imprezy. Uczestnik z listy rezerwowej winien uzupełnić wpłatę w ciągu 3 dni od otrzymania od B. T. „Happy Tour” lub przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę zawiadomienia o przeniesieniu na listę stałą.
2.6. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy lub ofert typu Last Minute, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej należności na konto w dniu podpisania umowy.

3. Realizacja Umowy
3.1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, cena imprezy turystycznej obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, realizację przedstawionego w ofercie programu, opiekę kierownika, wychowawców, instruktorów, ratowników, całodobową opiekę pielęgniarską oraz opiekę medyczną. Cena nie obejmuje opłat wynikających z dodatkowych wymagań uczestników lub zajęć fakultatywnych nie uwzględnionych w ofercie danej imprezy, możliwych do zrealizowania w trakcie jej trwania na życzenie uczestników.
3.2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą, w zależności od kierunku wyjazdu, odpowiedni dowód tożsamości (paszport i aktualną legitymację szkolną, kartę szczepień).
3.3. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania B. T. „Happy Tour” o zmianie nazwiska, adresu, wymianie paszportu itd. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. B. T. „Happy Tour” nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tytułu zaniedbania tego obowiązku.
3.4. Osoba dokonująca rezerwacji grupowej, czyni to w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji i bierze na siebie odpowiedzialność za poinformowanie uczestników o szczegółach imprezy i warunkach uczestnictwa oraz dopełnieniu wszystkich formalności i dokonaniu wpłat.
3.5.  W trakcie realizacji imprezy B. T. „Happy Tour” sporządza dokumentację fotograficzną, z której najciekawsze zdjęcia mogą być użyte w kolejnych edycjach katalogu oraz na stronie internetowej.

4. Prawa i obowiązki uczestników
4.1. Uczestnik ma prawo do otrzymania świadczeń zawartych w ofercie, która stanowi integralną część umowy.
4.2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli B. T. „Happy Tour”.
4.3. Uczestnik biorący udział w imprezie turystycznej, najpóźniej w dniu wyjazdu, zobowiązany jest bezwzględnie dostarczyć do B. T. „Happy Tour” lub przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę, poprawnie wypełniony dokument „Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku”, który jest najważniejszą informacją o stanie zdrowia uczestnika.
4.4. Nie dostarczenie dokumentu wymienionego w pkt. 4.3. może być powodem odmowy przyjęcia uczestnika na obóz, kolonię, zimowisko.
4.5. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia związanych ze szkodą kosztów.
4.6. Za wyrządzone szkody przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni, i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilno - prawną.
4.7. Niepełnoletnich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia spożywania tychże środków, uczestnik może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi.
4.8. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na kolonii, obozie, zimowisku oraz poleceń kadry, w tym kierownika i wychowawców, z którymi zostali zapoznani rodzice, opiekunowie prawni oraz uczestnicy kolonii.           
4.9. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania uczestnika, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z obozu, kolonii, zimowiska i odwiezieniu na miejsce zamieszkania na koszt rodziców (opiekunów). W takim wypadku Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni organizowanej imprezy.
4.10. B. T. „Happy Tour” nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas pobytu na koloni, obozie, zimowisku i w środkach transportu.

5. Zmiana warunków umowy
5.1. B. T. „Happy Tour” zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy, jednakże nie później niż na 60 dni
przed datą rozpoczęcia imprezy. Cena może ulec zmianie tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach,
w szczególności: zmiana kursów walut, wzrost kosztów transportu, wzrost cen paliw, zmiany przepisów
celnych oraz podatkowych, wzrost kosztów wizowania, nieprzewidywalnych działań kontrahentów
krajowych i zagranicznych oraz działań sił wyższych mających wpływ na przyjętą kalkulację ceny.
5.2. B. T. „Happy Tour” zastrzega sobie prawo zmiany programu imprezy lub jej odwołania, gdy zmiana ta jest spowodowana czynnikami od niego niezależnymi, takimi jak: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych lub lokalnych, zamieszki, strajki, zagrożenia zdrowia lub życia, działanie siły wyższej. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionych opłat.
5.3. B. T. „Happy Tour” zastrzega sobie prawo do odwołania danej imprezy z powodu braku wymaganego minimum 50 % Uczestników. W razie odwołania danej imprezy, B. T. „Happy Tour” proponuje uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, a w przypadku rezygnacji Uczestnika, B. T. „Happy Tour” gwarantuje zwrot wniesionych wpłat.

6. Rezygnacja z imprezy
6.1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, zgłaszając ten fakt osobiście lub pisemnie (listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego).
6.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, B. T. „Happy Tour” dokona następujących potrąceń:
a)rezygnacja do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy – 100 zł/os. (koszty manipulacyjne),
b)rezygnacja od 39 dni do 25 dni przed rozpoczęciem imprezy – 20% ceny imprezy,
c)rezygnacja od 24 dni do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – 40% ceny imprezy,
d)rezygnacja od 14 dni do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy – 60% ceny imprezy,
e)rezygnacja od 6 dni do dnia rozpoczęcia imprezy – 80% ceny imprezy.

7. Ubezpieczenie
7.1. B.T. „Happy Tour” zgodnie z wymogami Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. posiada ubezpieczenie organizatora turystyki dotyczące pokrycia kosztów powrotu do kraju klientów, a także pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów ubezpieczającego. Beneficjentem ubezpieczenia ustawowego jest Marszałek Województwa Śląskiego.               

8. Przeniesienie praw
8.1. Jeżeli najpóźniej do 6 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik wskaże na piśmie inną osobę, która przejmie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy, to po potwierdzeniu przez B. T. „Happy Tour” możliwości takiej zmiany Uczestnik zwolniony jest z ponoszenia jakichkolwiek opłat.

9. Reklamacje
9.1. Reklamacje odnośnie świadczonych usług należy zgłaszać w miejscu ich zaistnienia przedstawicielowi B. T. „Happy Tour” bądź kontrahentowi Organizatora, w celu ich natychmiastowego usunięcia.
9.2. B. T. „Happy Tour” przyjmuje reklamacje najdalej do 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja lub adnotacja w formie pisemnej, potwierdzona przez przedstawiciela B. T. „Happy Tour” w czasie trwania imprezy. Bez spełnienia tego warunku, reklamacja w formie adnotacji nie zostanie rozpatrzona.
9.3. B. T. „Happy Tour” ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

10. Postanowienia końcowe
10.1. W przypadku sprzedaży imprezy przez przedstawiciela biura podróży, obowiązują warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez B. T. „Happy Tour”.
10.2. W sprawach które nie zostały uregulowane w umowie, warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży, regulaminach obowiązujących w czasie trwania imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami oraz Kodeksu Cywilnego.
10.3. Wszelkie spory prawne związane z realizacją Umowy – Zgłoszenia będą w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.